نمایشی با عروسک کاغذی تولید می کنم/ ادامه راه کهکشان در لهستان