چرخ کشتی نباید از حرکت بایستد/ هیچ گزینه ای به جای خادم مطرح نیست