سخنگوی کمیسیون قضایی: از حذف انحصار در قضاوت و وکالت استقبال می کنیم