افشاگری ستاره پیشین بارسلونا از علت جدایی از این باشگاه !