دلفی درخشید در شهر مشهد در ایران در اهواز نیز از دست