تقارن امتحانات نهایی با ماه رمضان/ زمان برگزاری امتحانات تغییر نمی کند