منتظر حمایت ایران از حل و فصل منصفانه مناقشه کشمیر هستیم