فیلمنامه «بهترین سال های زندگی ما» نوشته شد/ تولید سریال تاریخی