بررسی وضعیت هوای تهران از اول فروردین تا کنون/ 2 روز پاک،10 روز سالم و 5 روز ناسالم سهم پایتخت نشینان