هاینکس: در صورت قطعی شدن قهرمانی جشن نمی گیریم/ خوشحال خواهم شد نویر با ما به آگزبورگ بیاید