سفارت روسیه: تحریم های آمریکا مردم عادی را هدف گرفته است