سی ان بی سی: آمریکا در حال بررسی 8 هدف مورد نظر در سوریه