حضور پینگ پنگ بازان دریک میدان بین المللی پیش از اعزام به اندونزی