امتیازدهی به مداحان با وظایف مدیریت شهری مغایرت دارد