تصمیم غیرمنتظره ستاره استقلال/ دست شفر خالی می ماند!