والورده: بازی کردن مسی مقابل لگانس قطعی نیست/ انتظار یک رقیب مشتاق را می کشم