تقلای آمریکا برای ممانعت از تصویب بیانیه محکومیت جنایات اسرائیل