کالاهای مورد استفاده نمایندگان ایرانی است یا خارجی؟