اعلام دستور جلسه اولین نشست سرپرستان کاروان های المپیک آرژانتین