ایستادگی وزیر آموزش و پرورش در برابر سهم خواهی جریان های سیاسی