میرزایی نیکو: کالای داخلی باید بتواند با کالای خارجی برابری کند