وقتی کویت به امام (ره) اجازه ورود نداد به کنسولگری اش در بصره حمله کردیم! / نباید اجازه داد فتوحات نظامی ایران علیه داعش را سعودی ها مصادره کند/ ایرانی ها در جنگ و سیاست اول اند، اما تبلیغات ...