برخی از مردم فکر می کنم تهمت مسائل مربوط به کشورهای مختلف از ایالات متحده به این شکل نیست/ سیاست مغلوب ساختن پیشی جستن همان زمان آخرین دقیقه