این غم انگیز است که اکثر مسافرت هوایی واقعی است پس از 4 سال.