روزنامه اعتماد:کناررفتن نجفی یعنی تایید پرونده سازی علیه او