سلیمی: "نفت" ام‌المصائب کشور شده؛ باید وابستکی به نفت را کم کنیم