سقوط جنگنده «هریر» تفنگداران ارتش آمریکا در جیبوتی