دادستان در اسپانیا در اعتراض به رهبر سابق کاتالونیا