ظریف در کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد:اسرائیل منشا جنایات گسترده و طولانی علیه مردم فلسطین در هفت دهه گذشته بوده است