گزارشی از سفر وزیر بهداشت به قم و دیدار با مراجع عظام