پاسخ به یک پرسش؛ کالاهای مورد استفاده نمایندگان ایرانی است یا خارجی؟