آمار گرندپری مکزیک, New York, بازیگران بریتانیا فرمول یک