تراژدی و کمدی دو روی یک سکه‌اند/ دچار اطوار نشویم!