ناصحی: متاسفانه ماندن یا سقوط پدیده برای کسی مهم نیست